VEDTÆGTER

for

Selskabet FÆGTEKUNSTENS VENNER

og

Selskabet FÆGTEKUNSTENS VENNERS FOND

 

-----------------------

 

Nye vedtægter for Selskabet FÆGTEKUNSTENS VENNER Stiftet 27/2 1918 vedtaget  13/6 2019

§ 1

Selskabets navn er Selskabet Fægtekunstens Venner og formålet er at virke for fægtekunstens fremme ved at yde økonomisk støtte.

§ 2

Selskabet har hjemsted i København.

§ 3

Som medlemmer kan optages alle der ønsker at støtte Selskabets formål.

§ 4

Selskabet ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højest 5 medlemmer, bestående af en formand, der vælges for 2 år af gangen i lige år, en kasserer, der vælges for 2 år af gangen i ulige år og op til 3 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, op til 2 i ulige år og 1 medlem i lige år.

Afgår et bestyrelsesmedlem i årets løb kan bestyrelsen supplere sig selv.

Dansk Fægte Forbund kan udpege et medlem til bestyrelsen.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Selskabet tegnes af formanden, dog at selskabet i forhold til pengeinstitutter tegnes af kassereren.

Bestyrelsen disponerer frit over de i Selskabet beroende midler i overensstemmelse med § 1.

Selskabets kapitalmidler kan anbringes, efter bestyrelsens bestemmelse, i sikre værdipapirer, eksempelvis kreditforeningsobligationer, investeringsbeviser udstedt af banker og aktiver i alment anerkendte velkonsoliderede virksomheder.

Selskabets grundkapital, hidrørende fra Fægtekunstens Venners Fond, skal hvis det er muligt, fastholdes.

§ 5

Selskabets regnskabsår er kalenderåret

§ 6

Den ordinære generalforsamling, der er selskabets højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af juni måned med følgende dagsorden:

valg af dirigent

formanden aflægger beretning

kassereren fremlægger regnskabet

valg af bestyrelsesmedlemmer

valg af 2 revisorer

fastsættelse af kontingent for det kommende år

behandling af eventuelt indkomne forslag

eventuelt

 

Stemmeberettigede er de medlemmer der har indbetalt kontingent.

På såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger afgøres spørgsmålene ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til vedtægtsændringer at mindst halvdelen af selskabets medlemmer og mindst ¾ flertal af de fremmødte medlemmer. Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer skal der med mindst 14 dages varsel indkaldes til en ny generalforsamling. Her kan en beslutning træffes uden hensyn til antallet af fremmødte.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, skriftlig eller elektronisk, vedlagt dagsorden, til alle medlemmer.

§ 7

Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af ethvert medlem., dog skal forslag herom være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar. Forslaget vil (evt. forkortet) være at udsende til medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens foranledning eller når mindst 20 0/0 af medlemmer skriftlig eller elektronisk anmoder derom. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel, skriftlig eller elektronisk til medlemmerne, vedlagt dagsorden.

§ 9

Bestemmelse om selskabets opløsning kan kun tages på en til dette formål indkaldt generalforsamling. Her skal mindst halvdelen af selskabets medlemmer være til stede og mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal stemme for opløsning af selskabet.

Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer frem skal der med 14 dages varsel indkaldes til en ny generalforsamling. Her kan en beslutning tages uden hensyn til antallet af de fremmødte.

I tilfælde af selskabets opløsning tilfalder samtlige aktiver Dansk Fægte-Forbund, som forpligtes til at anvende den i overensstemmelse de i § 1 nævnte formål.

Som vedtaget på selskabets generalforsamling den 13/6 2019

Niels Gregers Berdiin

Formand FKV

 

 

 

GAMLE VEDTÆGTER

for

Selskabet FÆGTEKUNSTENS VENNER

 

§ 1

 

Selskabets formål er at virke for fægtekunstens fremme, fortrinsvis ved i samråd med Dansk Fægte-Forbund, at yde økonomisk støtte. Selskabets sæde er København.

 

§ 2

 

Til selskabet er knyttet en særlig fond: "Selskabet Fægtekunstens Venners Fond" der har egne vedtægter og egen bestyrelse.

 

§ 3

 

Selskabet ledes af en bestyrelse på indtil 7 og mindst 3 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Dansk Fægte Forbund kan udpege et medlem til bestyrelsen . Bestyrelsen konstituerer sig selv og træffer selv bestemmelse om arbejdets fordeling.

 

§ 4

 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år på den ordinære generalforsamling. Afgår et bestyrelsesmedlem i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig selv.

 

§ 5

 

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned efter følgende dagsorden:

 

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Formanden aflægger beretning og fremlægger regnskabet til godkendelse.

 

3. Valg af bestyrelse.

 

4. Valg af 2 revisorer.

 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

 

6. Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag jfr. § 8.

 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel - skriftlig eller elektronisk til alle medlemmer.

 

§ 6

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens foranledning, eller når mindst 10 medlemmer skriftlig eller elektronisk anmoder herom, med angivet dagsorden. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel, skriftlig eller elektronisk til alle medlemmer, vedlagt dagsorden.

 

§ 7

 

På generalforsamlinger afgøres spørgsmål ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til vedtægtsændring 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer. Se dog her § 10.

 

§ 8

 

Forslag til vedtægtsændringer kan stilles af ethvert medlem. Dog skal forslag herom være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar. Forslaget vil (evt. forkortet) blive udsendt til medlemmerne vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§ 9

 

Bestyrelsen disponerer frit i overensstemmelse med selskabets formål over de i selskabet beroende midler.

 

§ 10

 

Bestemmelse om selskabets opløsning kan kun tages på en til dette formål indkaldt generalforsamling. Her skal mindst halvdelen af selskabets medlemmer være til stede og mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for opløsningen. Såfremt et tilstrækkeligt antal medlemmerne ikke er fremmødt, skal der med 14 dages varsel indkaldes til ny generalforsamling. Her kan en beslutning tages uden hensyn til antallet af fremmødte. I tilfælde af selskabets opløsning, tilfalder samtlige aktiver Dansk Fægte-Forbund, som forpligtes til at anvende dem i overensstemmelse med de i § 1 nævnte formål og reglerne for fondens anvendelse.

 

 

---------------------

 

 

 

VEDTÆGTER

for

 

Selskabet FÆGTEKUNSTENS VENNERS FOND

 

 

 

§ 1

 

Fonden har til formål at yde dansk amatørfægtning økonomisk støtte, fortrinsvis gennem Dansk Fægte-Forbund.

 

§ 2

 

Fonden har sin egen bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges mellem og af medlemmerne af Selskabet Fægtekunstens Venners bestyrelse.

 

§ 3

 

Bestyrelsen vælges umiddelbart efter og i forbindelse med Selskabet Fægtekunstens Venners ordinære generalforsamling.

 

§ 4

 

Fondens kapitalmidler kan anbringes i sikre værdipapirer som f. eks. kreditforeningsobligationer, investeringsbeviser udstedt af banker og aktier i alment anerkendte velkonsoliderede virksomheder.

Bestyrelsen skal ved placering af fondsmidlerne tilgodese bevarelsen af fondsmidlerne frem for udsigten til et forøget afkast.

 

§ 5

 

Ændring af disse vedtægter samt opløsning af fonden sker i overensstemmelse med bestemmelserne om vedtægtsændringer og opløsning af Selskabet Fægtekunstens Venner.

 

§ 6

 

Som revisorer fungerer de ved Selskabet Fægtekunstens Venners generalforsamling valgte 2 revisorer.

 

§ 7

 

I tilfælde af fondens opløsning tilfalder dens midler Selskabet Fægtekunstens Venner.

 

------------------------------