VEDTÆGTER

for

Selskabet FÆGTEKUNSTENS VENNER

og

Selskabet FÆGTEKUNSTENS VENNERS FOND

 

-----------------------

 

 

VEDTÆGTER

for

Selskabet FÆGTEKUNSTENS VENNER

 

§ 1

 

Selskabets formål er at virke for fægtekunstens fremme, fortrinsvis ved i samråd med Dansk Fægte-Forbund, at yde økonomisk støtte. Selskabets sæde er København.

 

§ 2

 

Til selskabet er knyttet en særlig fond: "Selskabet Fægtekunstens Venners Fond" der har egne vedtægter og egen bestyrelse.

 

§ 3

 

Selskabet ledes af en bestyrelse på indtil 7 og mindst 3 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Dansk Fægte Forbund kan udpege et medlem til bestyrelsen . Bestyrelsen konstituerer sig selv og træffer selv bestemmelse om arbejdets fordeling.

 

§ 4

 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år på den ordinære generalforsamling. Afgår et bestyrelsesmedlem i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig selv.

 

§ 5

 

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned efter følgende dagsorden:

 

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Formanden aflægger beretning og fremlægger regnskabet til godkendelse.

 

3. Valg af bestyrelse.

 

4. Valg af 2 revisorer.

 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

 

6. Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag jfr. § 8.

 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel - skriftlig eller elektronisk til alle medlemmer.

 

§ 6

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens foranledning, eller når mindst 10 medlemmer skriftlig eller elektronisk anmoder herom, med angivet dagsorden. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel, skriftlig eller elektronisk til alle medlemmer, vedlagt dagsorden.

 

§ 7

 

På generalforsamlinger afgøres spørgsmål ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til vedtægtsændring 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer. Se dog her § 10.

 

§ 8

 

Forslag til vedtægtsændringer kan stilles af ethvert medlem. Dog skal forslag herom være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar. Forslaget vil (evt. forkortet) blive udsendt til medlemmerne vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§ 9

 

Bestyrelsen disponerer frit i overensstemmelse med selskabets formål over de i selskabet beroende midler.

 

§ 10

 

Bestemmelse om selskabets opløsning kan kun tages på en til dette formål indkaldt generalforsamling. Her skal mindst halvdelen af selskabets medlemmer være til stede og mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for opløsningen. Såfremt et tilstrækkeligt antal medlemmerne ikke er fremmødt, skal der med 14 dages varsel indkaldes til ny generalforsamling. Her kan en beslutning tages uden hensyn til antallet af fremmødte. I tilfælde af selskabets opløsning, tilfalder samtlige aktiver Dansk Fægte-Forbund, som forpligtes til at anvende dem i overensstemmelse med de i § 1 nævnte formål og reglerne for fondens anvendelse.

 

 

---------------------

 

 

 

VEDTÆGTER

for

 

Selskabet FÆGTEKUNSTENS VENNERS FOND

 

 

 

§ 1

 

Fonden har til formål at yde dansk amatørfægtning økonomisk støtte, fortrinsvis gennem Dansk Fægte-Forbund.

 

§ 2

 

Fonden har sin egen bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges mellem og af medlemmerne af Selskabet Fægtekunstens Venners bestyrelse.

 

§ 3

 

Bestyrelsen vælges umiddelbart efter og i forbindelse med Selskabet Fægtekunstens Venners ordinære generalforsamling.

 

§ 4

 

Fondens kapitalmidler kan anbringes i sikre værdipapirer som f. eks. kreditforeningsobligationer, investeringsbeviser udstedt af banker og aktier i alment anerkendte velkonsoliderede virksomheder.

Bestyrelsen skal ved placering af fondsmidlerne tilgodese bevarelsen af fondsmidlerne frem for udsigten til et forøget afkast.

 

§ 5

 

Ændring af disse vedtægter samt opløsning af fonden sker i overensstemmelse med bestemmelserne om vedtægtsændringer og opløsning af Selskabet Fægtekunstens Venner.

 

§ 6

 

Som revisorer fungerer de ved Selskabet Fægtekunstens Venners generalforsamling valgte 2 revisorer.

 

§ 7

 

I tilfælde af fondens opløsning tilfalder dens midler Selskabet Fægtekunstens Venner.

 

------------------------------