Referat af generalforsamling i Selskabet Fægtekunstens Venner og Fægtekunstens Venners Fond

Den 14/6 2018 afholdt Selskabet Fægtekunstens Venner og Fægtekunstens Venners Fond ordinær generalforsamling i Fægteklubben Københavns lokaler, Vigerslev Alle 108, København med dagsorden efter lovene.

Mødt var Jeanne Brand, Marianne og Søren Falk-Portved, Reinhard Münster, Ole Skov, Hanne Skov, Jørgen Kock, Martin Wiuff, Yvonne Kock og Niels Gregers Berdiin. Fra Bestyrelsen var Peter Askjaer-Fries og Nicolai Barding fraværende.

Formanden Niels Gregers Berdiin bød velkommen.

Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent

Martin Wiuff blev foreslået som dirigent og blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, hvorefter han gav ordet til formanden,

Dagsordenens punkt 2: Formanden aflægger beretning:

Beretningen er vedlagt referatet.

På forespørgsel oplyste formanden, at der ikke afholdes bestyrelsesmøder, men at al korrespondance foregår pr. mail. Oplægget til nye vedtægter og baggrunden herfor blev gennemgået.

Det tidligere T shirt projekt er opgivet.

Herefter gennemgik Reinhard Münster som kasserer regnskabet, der alene var underskrevet af en revisor Yvonne Kock, idet den anden revisor Sune Jørgensen havde meddelt forfald, og oplyste, at Selskabet og Fonden, trods store tilskud i 2016 og ´17 egentlig har en god økonomi set over nogle år. Det blev oplyst, at vi har ca. 45 medlemmer.

Beretning og regnskab blev herefter godkendt, for regnskabets vedkommende under forudsætning af, at Sune Jørgensen senere godkender regnskabet uden bemærkninger.

Tilføjet senere: Regnskabet er nu underskrevet af Sune Jørgensen uden kommentarer.

Dagsordenens punkt 3: Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen, Reinhard Münster, Jørgen Kock, Nicolai Barding, Peter Askjaer-Fries og Niels Gregers Berdiin, genvalgtes med akklamation

Dagsordenens punkt 4: Valg af revisorer.

Yvonne Kock og Søren Portved blev valgt.

Dagsordenens punkt 5: Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet fastsattes fra hidtidige ”ad libitum, dog minimum 100kr.” som har været uændret for voksne medlemmer i mere end 15 år til ”ad libitum, dog minimum 150 kr. Reinhard Münster oplyste at de fleste medlemmer betaler mere.

Dagsordenens punkt 6: Indkomne forslag:

Formanden oplyste, at der ikke var fremkommet forslag fra medlemmerne, hvorefter bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne og ophævelse af Fonden blev gennemgået, og der fremkom forskellige forslag til redaktionelle ændringer i teksten.

Blandt ændringerne var direkte valg af formand og kasserer forskudte år, og således at de øvrige medlemmer valgtes for en 2-årig periode forskudt for hinanden, at der til vedtægtsændringer kræves et mindre fremmøde end i forslaget, samt at til krav om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling fra medlemmernes side alene kræves 20% af medlemmernes underskrift.

Der var enighed om vedtagelse af forslaget til vedtægter og ophævelse af fonden, samt om at ændringsforslagene kun var redaktionelle ændringer. Formanden retter vedtægterne til med henblik på endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, idet det fornødne antal medlemmer ikke var til stede. Ekstraordinær generalforsamling fastsattes til den 23/9 2018 kl. 15 i forbindelse med Veteranudvalgets og Gilleleje Fægteklubs veterantræningslejr.

Der afholdtes herefter valg til bestyrelsen i Fonden. Til bestyrelsen valgtes Reinhard Münster, Thomas Sørensen og Niels Gregers Berdiin.

Martin erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og gav ordet til Formanden.

Denne takkede Martin for hvervet som dirigent og forsamlingen for fremmødet.

Referat udfærdiget af Niels Gregers Berdiin d. 26.06. 2018 som valgt referent.

Referatet er godkendt af Martin Wiuff, DFF, som dirigent for generalforsamlingerne:

26.06. 2018:

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 14.06. 2018:

I forlængelse af generalforsamlingen holdt bestyrelsen i Selskabet Fægtekunstens Venner et kort møde, hvor bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Niels Gregers Berdiin som formand.

Jørgen Kock som sekretær.

Reinhard Münster som kasserer.

Jf. §§ 2-3 i Vedtægter for ”Selskabet Fægtekunstens Venners Fond” udpegedes tillige en bestyrelse for fonden. Det har i flere år været en accepteret praksis, at bestyrelse til fonden kunne vælges af generalforsamlingen for Selskabet Fægtekunstens Venner blandt de fremmødte. Således anses bestyrelsen for ”Selskabet Fægtekunstens Venners Fond” at bestå af: Niels Gregers Berdiin, Reinhardt Münster og Thomas Sørensen (jf. generalforsamlingsreferatets pkt.6).

Påtegninger for generalforsamling og bestyrelsesmøde:

Dato og underskrifter:

Niels Gregers Berdiin Jørgen Kock

Reinhard Münster Nicolai Barding