Referat af generalforsamling i Fægtekunstens Venner og Fægtekunstens Venners Fond.

 

Den  12/5 2016 kl. 17.30 afholdtes generalforsamling  i Fægtekunstens Venner og Fægtekunstens Venners Fond i Ryparkens Idrætscenter med dagsorden efter lovene.

 

Mødt var Peter Friis, Martin Wiuff, Reinhard Münster, Sune Jørgensen, Jørgen P. Kock, Yvonne Mahaut Kock og Niels Gregers Berdiin.

Niels Gregers bød velkommen og foreslog Martin som dirigent. Martin blev valgt enstemmigt og konstaterede generalforsamlingens lovlighed, hvorefter han gav ordet til Niels Gregers som formand.

 

Formanden aflægger Beretning og fremlægger regnskabet til godkendelse;

 

Niels Gregers fremlagde beretningen (vedhæftet).

 

Peter oplyste at have T-shirts liggende og efterlyste et forslag til et logo. Martin oplyste at Nicolai vist havde et gammelt logo fra Fægtekunstens Venner liggende (er senere fremsendt til Martin og Niels Gregers ligesom Martin fremskaffede en plakat med motiv fra Erling Steen, et motiv som han tidligere har givet tilladelse til at vi bruger). Sune efterlyste retningslinjer for tilskud. Det blev oplyst, at vi ikke gør reklame for idet vi ikke har råd til at give yderligere tilskud end vi allerede gør.

 

Vedrørende Jørgen Fredsteds legat blev det oplyst, at tildelingen sker efter Inger Fredsteds suveræne beslutning.

 

Martin takkede for FKV´s støtte til Min første bog om fægtning.

 

Jørgen havde en hilsen med fra Inger Fredsted og Niels Gregers fra Thomas Sørensen, der havde oplyst, at han ikke ønskede genvalg til bestyrelsen.

Herefter forelagde Reinhard regnskabet, der sammen med beretningen blev godkendt. I denne forbindelse oplyste Reinhard, at vi stadig har ca. 40 medlemmer

 

Valg af bestyrelse:

 

Til bestyrelsen blev herefter valgt Jørgen P. Kock, Nicolai Barding, Reinhard Münster, Peter Askjaer Fris og Niels Gregers Berdiin.

 

Valg af revisorer:

 

Yvonne Mahaut Kock og Sune Jørgensen blev genvalgt.

 

Fastsættelse af kontingent:

 

Kontingentet fastsattes uændret, dog at det særlige ungdomskontingent udgår, således at alle betaler minimum 100 kr.  Muligheden for klubmedlemskab skal overvejes i det kommende år.

 

Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag:

 

Indkomne forslag: bestyrelsen foreslog § 3,  andet  punktum ændret således at det formuleres ”Dansk Fægteforbund kan udpege et medlem til bestyrelsen” for at frigøre FKV lidt fra Dansk Fægteforbund. Under debatten udtalte Martin, at forslaget burde have været udsendt til medlemmerne, hvilket ikke var sket. Under hensyn til at forslaget havde været fremme på sidste års generalforsamling godkendte han dog fremsættelsen. Forslaget blev herefter vedtaget.

Bestyrelsen fremsatte herefter forslag om at gøre Thomas Sørensen til æresmedlem. Generalforsamlingen anbefalede bestyrelsen at udnævne Thomas Sørensen til æresmedlem hvilket herefter skete.

Sune fremhævede manglende kendskab til  foreningen.

 Martin spurgte til  Per Frederiksen pokalen idet Trekanten open havde mistet sin status i FIE regi. Vi finder herefter et andet kårdestævne så pokalen kan tildeles bedste danske fægter.

Martin efterlyste en vandrepokal til DM dame kårde. Jørgen henledte opmærksomheden på den ukendte Dr. Brodersen pokal. Bestyrelsen tiltrådte, at den blev udsat.

 

Der afholdtes herefter generalforsamling i fonden.

 

Til bestyrelsen valgtes Reinhard Münster, Thomas Sørensen og Niels Gregers Berdiin.

 

Martin erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet, hvorefter Niels Gregers takkede Martin for dirigentskabet og de mødte for at være kommet.

 

underskrift MW.pngReferat Niels Gregers

 

Dirigent Martin Wiuff, 17.05. 2016: