Referat af Selskabet Fægtekunstens Venner og Selskabet Fægtekunstens Venners Fond den 24. april 2014 i Fægteklubben Trekantens mødelokale Lyngbyvej 110 København Ø.

 

Mødt var Janne Palmelund, Jørgen Kock, Yvonne Mahaut Kock, Thomas Sørensen, Jørn Steffensen, Reinhard Münster, Nicolai Barding, Peter Askjaer-Fries og Niels Gregers Berdiin.

 

Formanden bød velkommen og foreslog ad

 

Dagsordenens punkt 1

 

Jørn Steffensen valgt som dirigent hvilket skete enstemmig. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var lovlig og at der var mødt 9 stemmeberettigede medlemmer.

 

Dagsordenens punkt 2

 

Formanden, Niels Gregers Berdiin aflagde beretning (se nedenfor) og udtalte mindeord over selskabets afdøde formand Jørgen Fredsted hvorefter forsamlingen stående mindedes afdøde.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Kassereren Reinhard Münster fremlagde regnskabet, der blev godkendt.

 

Dagsordenens punkt 3

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: Niels Gregers Berdiin, Reinhard Münster, Thomas Sørensen, Jørgen Kock, Nicolai Barding og Peter Asklaer-Fries. Der var ingen repræsentant for Dansk Fægteforbund til stede.

 

Dagsordenens punkt 4

 

Yvonne Mahaut Kock og Sune Jørgensen valgtes som revisorer

 

Dagsordenens punkt 5

 

Kontingentet fastsattes uændret.

 

Dagsordenens punkt 6

 

Niels Gregers Berdiin uddelte visitkort med oplysning om selskabet til videre omdeling ligesom han fremlagde forslag om indstiftelse af Major Eigil Larsens æressabel (forslaget : se nedenfor). Forslaget blev vedtaget med tilføjelse af at der sammen med sablen uddeles et diplom.

 

Tidligere års drøftelser om t-shirts fortsattes. Niels Gregers Berdiin kontakter Erling Steen om tilladelse til at brugt en af hans tegninger som motiv.

 

Forholdet til fægteforbundet drøftedes. Niels Gregers Berdiin kontakter forbundets formand om udpegning af en repræsentant.

 

Der afholdtes herefter generalforsamling i Selskabet fægtekunstens Venners Fond.

 

Til dennes bestyrelse blev valgt Thomas Sørensen, Reinhard Münster og Niels Gregers Berdiin. Sidstnævnte oplyste at fondens forhold til de formelle fondsregler fortsat var uafklaret.

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og gav ordet til formanden der dels takkede dirigenten dels forsamlingen for god ro og orden.

 

Referat

 

Niels Gregers Berdiin

 

 

Formandens beretning til Selskabet Fægtekunstens Venner 2014.04.24

 

Jeg vil gerne indlede med at mindes vores tidligere formand Jørgen Fredsted, der afgik ved døden 10/9 2013 kun 71 år gammel efter meget kort sygdom. Jørgen var formand 10 til sin død og havde efter at han i 80 til 86 var formand for DFF sæde i DIF´s appeludvalg til han blev 70 og faldt for aldersgrænsen

 

Lad os alle rejse os og mindes ham i et øjebliks stilhed   --  æret være hans minde.

 

At jeg herefter blev valgt som formand i december kom som en overraskelse for mig og gav lidt vanskeligheder da der nu skulle findes en ny revisor og dirigent. Efter nogle telefonsamtale lykkedes det. Jeg skal gøre mit bedste i det byrdefulde hverv.

 

Aktiviteterne har som sædvanlig været begrænsede i 13, vi har dog uddelt stor støtte i alt 6000 kr. der gik med 1000 kr. til Josefina Lawton der også fik overrakt Grete Olsen pokalen, 1000 kr. til Emilia C. Borrye som tilskud til deltagelse i VM, og 1000 til Frederik von der Osten, der også fik overrakt Peer Frederiksen pokalen. 3000 kr. blev givet til Eliteudvalget (tilskud til indkøb af international dommer til DM i Odense)

 

Ellers er jeg ikke bekendt med at der skulle være sket noget i 13 som bør omtales, dog at jeg ikke er kommet videre i spørgsmålet om vores fondsvedtægter, det overvejes stadigt…

 

Niels Gregers

 

                                 Statutter for fægtemester major Eigil Larsens æressabel

 

Sablen, der er evigt vandrende, tildeles med mellemrum til en person der gennem mange år har gjort en stor indsats i fægtning efter beslutning fra Fægtekunstens Venners bestyrelse og overgives ved en passende lejlighed sammen med et diplom.

 

Sablen skal leveres tilbage til Fægtekunstens venner når den på ny skal uddeles, dog kan den maximalt være i modtagerens besiddelse i 2 år.

 

Såfremt modtageren ikke har blankvåbentilladelse opbevares sablen af Fægtekunstens venner.

 

                                                                               2

 

Der lægges vægt på den pågældendes indsats som underviser, klubleder, bestyrelsesmedlem, initiativtager eller lignende indsats gennem mange år.

 

Modtagerens navn indgraveres i klingen på Fægtekunstens Venners bekostning.

 

Som indstiftet på Selskabet Fægtekunstens Venners generalforsamling den 24/4 2014.

 

 

 

 

Niels Gregers Berdiin

formand