Referat af Generalforsamling den 4/6 2009 i Fægtekunstens Venner i Trekantens mødelokale.

 

Mødt var 8 deltagere, Thomas Sørensen, Reinhard Münster, Yvonne og Jørgen P. Kock, Peter  Askjer-Friis, Peter Blaksteen, Jørgen Fredsted  og Niels Gregers Berdiin .

 

Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling hvorefter Niels Gregers Berdiin i henhold til indkaldelsens punkt 1 blev valgt som dirigent. Dirigenten påtog sig tillige at skrive referat.

 

Punkt 2:

 

Formanden aflagde beretning og omtalte stigende medlemstal. Det drøftedes i denne forbindelse hvordan vi får flere medlemmer.

 

Jørgen Kock laver en indmeldelsesblanket til  folderen til uddeling.

 

Det vedtoges at donere et fægtemesterudstyr til Vordingborg Fægteklub

 

Peer Frederiksens pokal var tildelt Philippe Jørgensen, Hellerup Fægteklub, og prinsesse Margarethas pokal, genudsat af Grete Olsen, tildelt Sofie Meyer. Grete Olsen, nu 97,der oprindeligt havde modtaget pokalen overgav selv pokalen til Sofie. Pokalen blev af den 97 årige  uddelt den til Sofie Meyer, Hellerup Fægteklub.

 

Pokalerne blev ledsaget af checks på 1.000 kr. til køb af materiel.

 

Fægtekunstens Venner havde indsendt indstilling til DFF vedrørende Karen Lachmann pokalen.

 

Problemet omkring t-shirts/streamers var ikke blevet løst. Peter Askjaer-Friis og Jørgen P. Kock foretager det fornødne.

 

Der var ikke bemærkninger til beretningen i øvrigt og beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

Fremlæggelse af regnskab:

 

Det reviderede regnskab blev gennemgået af kassereren og vedtaget enstemmigt.

 

Punkt 3: bestyrelsen, der bestod af:

 

Thomas Sørensen, formand

Jørgen Kjøller, næstformand

Reinhard Münster, kasserer

Jørgen P. Kock

Jørgen Fredsted

Nicolai Barding

Peter Askjaer-Friis

 

Blev enstemmigt genvalgt

 

Punkt 4:

 

Revisorerne, Yvonne Kock og Niels Gregers Berdiin blev enstemmigt genvalgt.

 

Punkt 5:

 

Kontingent vedtoges uændret.

 

Ad punkt 6:

 

Jørgen Fredsted gennemgik sit forslag til ændring af fondens vedtægter, § 4 der lød således:

Fondens kapitalmidler kan anbringes i sikre værdipapirer som f.eks. kreditforeningsobligationer, investeringsbeviser udstedt af banker og aktier i alment anerkendte velkonsoliderede virksomheder.

 

Bestyrelsen skal ved placering af fondsmidlerne tilgodese bevarelsen af fondsmidlerne frem for udsigten til et forøget afkast.

 

Efter nogen drøftelse vedtoges forslaget, der skal vedtaget på næste års generalforsamling for at få gyldighed, enstemmigt.

 

De på sidste års generalforsamling vedtagne ændringer i fondens § 5 og 6 blev på ny enstemmigt vedtaget og har dermed gyldighed.

 

Der var ikke andre emner under eventuelt.

 

Dirigenten overlod herefter ordet til formanden, der på sin side takkede forsamlingen for fremmødet.

 

 

Referat

Niels Gregers Berdiin