SELSKABET FÆGTEKUNSTENS VENNER

 

Referat for generalforsamlingen, onsdag, den 28. maj 2008 kl. 17.30

 

Tilstedeværende: Peter Friis (PF), Jørgen Kock (JK), Yvonne Kock (YK), Reinhard Münster (RM), Thomas Sørensen (TS), Marianne Falk (MF) og Nicolai Barding (NB, referent)

 

Dagsorden for generalforsamlingen, onsdag, den 28. maj 2008 kl. 17.30

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning og fremlægger regnskabet til godkendelse.
  3. Valg af bestyrelse
  4. Valg af to revisorer
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  6. Evt, herunder behandling af indkomne forslag

 

Ad 1:

PF valgtes som dirigent

 

Ad 2:

Formanden aflagde beretning for det forløbne år, ligesom kassereren fremlagde regnskabet.

 

Sidste års generalforsamling gav tilsagn om indstiftelse af en Grete Olsen Pokal. Pokalen er genudsat af Grete Olsen og hedder Margaretha-Pokalen, statutterne mangler stadig at udarbejdes.

 

Der blev givet tilsagn om at indstifte en Peer Frederiksen Pokal. Pokalen er genudsat af Peer Frederiksens datter  Pia Osnes, og statutterne vil blive udarbejdet.

 

TS har udarbejdet et forslag til et brev, som skal udsendes til samtlige fægtere i Danmark via klubberne mhp. at hverve nye medlemmer, og JK er i gang med at indhente mailadresser fra landets klubber.

 

Ad 3:

Følgende personer valgtes til bestyrelsen:

 

Thomas Sørensen (formand)

Jørgen Kjøller (repræsentant fra DFF)

Reinhard Münster (Kasserer)

Jørgen Fredsted

Jørgen Kock

Peter Friis

Nicolai Barding

 

Ad 4:

Som revisorer valgtes

 

Yvonne Kock

Niels Gregers Berdin

 

Ad 5:

Enstemmigt vedtoges kontingentet for 2009 at være:

 

Minimum 100 kr. for seniorer og veteraner (>20 år)

Minimum 50 for juniorer og nedefter.(<20 år)

 

Ad 6:

De af RM foreslåede vedtægtsændringer vedtoges enstemmigt. Ændringerne i fondens vedtægter skulle bekræftes på den næste ordinære generalforsamling for at kunne træde i kraft.

 

Herudover anmodes Jørgen Fredsted om at se nærmere på DFF’s rolle i selskabet med henblik en evt. revision. Vurderes skulle tillige betingelserne for anbringelse og investering af fondens midler, jf. fondens § 4.