Referat af generalforsamling i Selskabet Fægtekunstens Venner og Fægtekunstens Venners Fond den 13/6 2019
Ordinær generalforsamling i Selskabet Fægtekunstens Venner og Selskabet Fægtekunstens Venners Fond med dagsorden i henhold til vedtægterne i Københavns Fægteklubs lokaler Vigerslev Alle 108, Valby.
Der forelå afbud fra Nicolai Barding og Peter Friis, der begge havde meddelt formanden, at de stillede op til bestyrelsen.
Mødt var Thomas Sørensen, Reinhard Münster, Martin Wiuff, Søren Portved og Marianne Falck Portved, Jørgen Kock samt Niels Gregers Berdiin.
Niels Gregers Berdiin bød velkommen og mindedes sammen med de mødte stående kort Yvonne Mahaut Kock, der var afgået ved døden sidst på året 18.
Ad dagsordenens punkt 1:
Formanden foreslog Martin Wiuff som dirigent, og denne blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
Ad dagsordenens punkt 2
Formanden aflagde beretning (vedhæftet referatet) og omtalte særligt arbejde med nye vedtægter for Selskabet og Fonden foranlediget af bankernes krav. Forslaget blev ikke endelig vedtaget ved generalforsamlingen i 2018, da der var fremmødt for få medlemmer.
Kassereren fremlagde regnskabet og oplyste, at det kun var revideret af Sune Jørgensen, idet Yvonne Mahaut Kock som ovenfor nævnt var afgået ved døden.
Beretning og regnskab blev enstemmigt vedtaget
Ad dagsordenens punkt 3, 4 og 5:
Dirigenten besluttede, at dagsordenens punkt 6, behandling af indkomne forslag skulle behandles først.
Formanden oplyste, at der ikke var indkommet nye forslag således, at kun forslaget om nye vedtægter skulle behandles.
Forslaget blev vedtaget, med den ændring at § 4, 1. punktum affattes således:
”Selskabet ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højest 5 medlemmer, bestående af en formand, der vælges for 2 år ad gangen i lige år, en kasserer, der vælges for 2 år ad gangen i ulige år og op til 3 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, op til 2 medlemmer i ulige år og 1 medlem i lige år.”
Baggrunden for ændringsforslaget var, at det med det beskedne fremmøde på generalforsamlingerne kan være svært at få bestyrelsesposterne besat.
Dirigenten udtalte, at ændringsforslaget lå indenfor rammerne af det oprindelig fremsatte forslag, hvorefter forsamlingen enstemmigt vedtog forslaget.
Ad dagsordenens punkt 3, valg af bestyrelse:
Niels Gregers Berdiin valgtes som formand for 1 år.
Sune Jørgensen valgtes som kasserer for 2 år, idet formanden oplyste, at Sune Jørgensen i går havde givet tilsagn.
Som ordinære bestyrelsesmedlemmer valgtes Nicolai Barding og Jørgen Kock for 2 år og Peter Friis for 1 år.
Ad dagsordenens punkt 4, valg af revisorer:
Reinhard Münster og Søren Portved valgtes som revisorer.
Ad dagsordenens punkt 5 Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet fastsattes uændret, d.v.s. ad libitum, dog minimum 150 kr. pr år
Ad dagsordenens punkt 6, behandling af indkomne forslag
Se ovf. behandling af vedtægtsændring – vedtaget.
Ad dagsordenens punkt 7, eventuelt:
Der var ingen bemærkninger.
Der afholdtes derefter valg til bestyrelsen i fonden:
Til bestyrelsen valgtes Thomas Sørensen, Jørgen Kock og Niels Gregers Berdiin.
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og gav ordet til formanden, der takkede Martin Wiuff for hvervet og forsamlingen for fremmødet.

Referat: Niels Gregers Berdiin

Referatet godkendes: 27.06. 2019___________________________________

Der afholdtes derefter bestyrelsesmøde i Fonden, hvor bestyrelsen konstaterede, at Fonden i overensstemmelse med vedtægtens § 5 er nedlagt, og at midlerne tilfalder Selskabet fægtekunstens Venner
Referat 13/6 2019
Niels Gregers Berdiin
Referatet godkendes: 27.06. 2019 ________________________