Referat af Fægtekunstens Venners  og Fægtekunstens Venners fond i Trekantens lokaler den 15/juni-2010

 

Mødt var 8 deltagere, formanden Thomas Sørensen, Peter Askjer-Friis, Jørgen Fredsted, Nicolaj Barding, Jørgen P. Koch, Yvonne Mahaut, Reinhard Münster og Niels Gregers Berdiin.

 

Formanden bød velkommen og foreslog ad indkaldelsens punkt 1

Niels Gregers Berdiin som dirigent. og referent.

 

Niels Gregers Berdiin blev valgt og påtog sig tillige at være referent.

 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gav ordet til formanden.

 

Punkt 2:

 

Formanden aflagde beretning ved Reinhard Münster der tillige fremlagde regnskabet. Det skuffende kontingentindtægt blev omtalt (de fleste er gjort opmærksom på den manglende indbetaling og det forventes, at kontingenterne indgår i det nye regnskabsår). Jfr. beslutningen på sidste års generalforsamling blev fægtemesterudstyr til Vordingborg Fægteklub omtalt.

 

Sidste års diskussion om t-shirts fortsattes – Peter Askjer-Friis fremmer sagen.

 

Beretning og generalforsamling blev vedtaget.

 

Punkt 3:

 

Valg af bestyrelse: Thomas Sørensen oplyste indledningsvis at han ønskede at trække sig tilbage som formand, men ville godt fortsætte i bestyrelsen og at han ville foreslå Jørgen Fredsted som formand.

 

Følgende blev valgt enstemmigt:

 

Thomas Sørensen

Reinhard Münster

Jørgen P. Kock

Jørgen Fredsted

Nicolai Barding

Peter Askjaer-Friis

Jan Sylvest Jensen .

 

Punkt 4:

 

Revisorerne Yvonne Kock og Niels Gregers Berdiin blev enstemmigt valgt.

 

Punkt 5

 

Kontingenter blev vedtaget uændret:

 

Punkt 6:

Eventuelt

 

Lovændringerne i Fondens § 4 blev enstemmigt vedtaget som også vedtaget sidste år og har således gyldighed.

 

Bestyrelsen meddelte, at man ville vælge Jørgen Fredsted som formand og at man fortsatte uændret  bortset fra udskiftningen af Fægteforbundets repræsentant.

 

Der var ikke andre emner under eventuelt.

 

Niels Gregers Berdiin takkede Thomas Sørensen for de mange år i Fægtekunstens Venner og formandskabet i foreningen samt rettede en personlig tak for mange års bekendtskab gående tilbage til begyndelsen af halvfjerdserne.

 

Dirigenten overlod herefter ordet til formanden, der på sin side takkede forsamlingen for god ro og orden.

 

Dirigent og referent

 

Niels Gregers Berdiin