Referat af generalforsamling 2017 i Fægtekunstens Venner og Fægtekunstens Venners Fond

Den 24/4 2017 kl 17. 30 afholdtes generalforsamling i Fægtekunstens Venner og Fægtekunstens Venners Fond i Københavns Fægteklubs træningslokaler.

Mødt var Peter Friis, Martin Wiuff, Reinhard Münster, Jørgen Kock, Yvonne Mahaut Kock, Niels Gregers Berdiin, Søren Portved, Marianne Falck Portved samt Jeanne Palmelund. Der forelå afbud fra Nicolai Barding og Thomas Sørensen. Niels Gregers havde en hilsen fra begge.

Niels Gregers bød velkommen og foreslog Martin som dirigent. Martin blev valgt enstemmigt og konstaterede generalforsamlingens lovlighed, hvorefter han gav ordet til Niels Gregers som formand.

Formanden aflægger beretning og fremlægger regnskabet til godkendelse:

Niels Gregers fremlagde beretningen, vedhæfter sammen med Reinhards mail vedrørende problemer med Nordea.

Jørgen vedrørende spørgsmålet om tilskud. Bestyrelsesmedlemmerne stemmer alt efter kendskab til ansøgernes økonomiske forhold, svar på samme tråd i mailen så overblikket ikke mistes. Støttebeløbene nedsættes generelt til 1000 kr. på grund af økonomien.

Peter talte om, at støtte kun skulle gives til dem der kunne tænkes at blive til noget.

Marianne gav eksempler på dårlig økonomi hos nogle af hendes børnefægtere, der kunne trænge til en håndsrækning.

Jørgen gav udtryk for, at det ikke kun skulle være ”de riges ” børn der fik tilskud.

Beretningen, inkl. Reinhards mail, blev herefter godkendt.

Reinhard forelagde og kommenterede regnskabet, der herefter blev godkendt.

Valg af bestyrelse:

Bestyrelsen blev genvalgt og består af Jørgen Kock, Nicolai Barding (der overfor Niels Gregers havde givet udtryk for at være villig til genvalg), Peter Askjaer-Friis, Niels Gregers Berdiin samt Reinhard Münster. Reinhard gav udtryk for at ville træde tilbage ved næste generalforsamling, men ville ikke gøre det nu på grund af den uafklarede situation med Nordea. Sune Jørgensen vil gerne stille op.

Valg af revisorer:

Yvonne Mahaut Kock og Sune Jørgensen blev genvalgt.

Fastsættelse af kontingent:

Kontingenter blev hævet til 125 kr. henset til foreningens dårlige økonomi.

Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

Martin fortalte på baggrund af et stillet spørgsmål, at Fægtekunstens Venner fortsat kunne blive medlem af DFF. Men det forudsætter bl.a. idrætsaktiviteter, som vi ikke har. Jørgen var inde på, at der kunne laves en forening for veteranfægtere med et symbolsk kontingent og 2 årlige træningssamlinger.  Martin mente ikke, at det var tilstrækkeligt efter DFF’s og DIF´s love, og syntes, de overvejelser kunne gøres senere på året i et andet forum end denne generalforsamling.

T-shirts diskuteredes igen. Martin fremsender et gammelt logo fra Fægtekunstens venner, der eventuelt kunne rentegnes og bruges på t-shirts.

Niels Gregers undersøger muligheden for Nordeafonden med henblik på eventuelt jubilæumsskrift til vores 100 årsdag.

Niels Gregers udarbejder forslag til nye vedtægter for såvel foreningen som fonden i overensstemmelse med Nordeas/DIF´s anvisninger hvorefter Niels Gregers og Reinhard tager et møde med banken forinden en ekstraordinær generalforsamling.

Der afholdtes herefter generalforsamling i fonden. Til bestyrelsen valgtes Reinhard, Thomas og Niels Gregers.

Martin erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og gav ordet til Niels Gregers.

Niels Gregers takkede Martin for hvervet som dirigent og forsamlingen for fremmødet.

 

Godkendt, 28.04. 2017 af dirigent, Martin Wiuff